Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30

 

Конституція школи

П Р Е А М Б У Л А
За ініціативою гуртка «Правознавець» (керівник Волотка О.С. ЗДВР, вчитель історії та правознавства), виражаючи волю учнів та вчителів школи №30, спираючись на багаторічні традиції самоврядування в Україні, дбаючи про забезпечення прав і свобод учнів та вчителів, прагнучи зміцнити взаємодію між учнями й адміністрацією та педагогічним складом, вдосконалити соціальну і професійну компетентність учнів, усвідомлюючи відповідальність за якісне навчання і дисципліну в школі, керуючись Конституцією України, Законом України «Про освіту», міжнародними правовими документами в галузі прав людини, приймаємо дану Конституцію – Основний закон школи.
Р О З Д І Л І.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1. Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 є закладом середньої освіти, головною метою якого є виховання підростаючого покоління. Діяльність навчального закладу направлена на отримання міцних базових знань, творчу самореалізацію молоді, формування високої соціальної і професійної компетентності випускників закладу.
2. Основною мовою викладання в школі є українська. Передбачене вивчення російської, англійської та німецької мов.
3. Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку і посадового становища.
4. Дитина її життя і здоров’я, честь і гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю в школі.
5. Відносини між учнями школи, адміністрацією, батьками, педагогічними та технічними працівниками будуються на основі Конституції України, законів і Конституції України, законів і інших нормативно-правових актів, а також статуту школи і базуються на взаємній відповідальності, демократичності та толерантності.
6. Основними завданнями школи є :
 максимальне розкриття потенціалу та здібностей школярів, а також розвиток та удосконалення знань учнів;
 гарантія прав і свобод громадянського суспільства;
 захист демократичних принципів, забезпечення та стимулювання участі громадян школи у розв'язуванні проблем;
 усунення перешкод економічного та соціального порядку, які обмежують свободу та рівність громадян школи, заважають повному розвитку особистості та ефективної участі всіх учнів у політичній, економічній та соціальній організації суспільства.
7. Вищим органом учнівського самоврядування закладу є загальношкільні збори.
8. Шкільними символами є Гімн, Герб, які визначаються спеціальним Законом «Про шкільну символіку».
Герб: автор Палько Вікторія, учениця 11 класу.
Гімн школи: слова та музика Старцевої Т.В, вчитель музики.
30-я школа в каштановом цвету,
Детская наша страна.
Светлое здание - первый шаг в мечту,
Вот, что для всех нас она!
Припев:
Скольких детей ты учила много лет
Грамоте, дружбе, добру.
В памяти песней останется навек
Той, что летит в высоту.
Первым звонком ты встречаешь малышей
Робких, смешных, озорных.
А провожаешь звонком, что всех звончей
Ребят повзрослевших своих.
Р О З Д І Л IІ
ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 1. Усі учні є вільні та рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 2. Права і свободи учня і громадянина, закріплені цією Конституцією, є невичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 3. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
Стаття 4. Учні мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав дівчини і хлопця забезпечується наданням дівчатам рівних з хлопцями можливостей у громадській і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.
Стаття 5. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Стаття 6. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність.
Стаття 7. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Стаття 8. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.
Стаття 9. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, якщо тільки вони не завдають моральної чи матеріальної шкоди іншим особам.
Стаття 10. Учні мають право брати участь у роботі Учнівського самоврядування, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування, крім винятків, передбачених цією Конституцією.
Стаття 11. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 12. Кожен має право на медичну допомогу.
Стаття 13. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Стаття 14. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
Стаття 15. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.
Стаття 16. Кожен учень школи має право на:
 доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у школі;
 безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 отримання інформації із засобів масової інформації, бібліотеки, мережі «Інтернет»(згідно із завками);
 володіння, користування і розпорядження результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, гармонійний розвиток, а саме: участь в олімпіадах, клубах, секціях, гуртках, змаганнях;
 на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів;
 на користування навчально-виробничою, науковою,
матеріально-технічною, культурно-спортивною та
лікувально - оздоровчою базою навчального закладу.
Стаття 17. Конституційні права і свободи учнів не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Стаття 18. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 19. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, цієї Конституції школи, шкільного Статуту, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної та адміністративної відповідальності.
Стаття 20. Учні зобов’язані дотримуватися вимог носіння шкільної форми (діловий, класичний стиль одягу), завжди бути у належному вигляді.
Шкільна форма поділяється на парадну, повсякденну і спортивну.
Стаття 21. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.
Учень зобов’язаний:
 пройти курс навчання в школі;
 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначений Державними стандартами загальної середньої освіти;
 підвищувати власний загальний культурний рівень;
 подавати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 виконувати вимоги вчителів із підготовки до уроків;
 дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, норм та правил поведінки в школі;
 Дорожити честю школи як своєю власною, примножувати шкільні традиції;
 мати відповідний шкільний зовнішній вигляд: учень зобов'язаний носити повсякденну шкільну форму щодня. Спортивна форма в дні уроків фізичної культури приноситься з собою. У дні проведення урочистих лінійок, святкових заходів, свят школярі одягають парадну форму. Одяг повинен бути обов'язково чистим, свіжим, випрасуваним. Для дівчат і юнаків обов'язкова акуратна ділова зачіска.
 не перешкоджати іншим у здобутті середньої загальної освіти;
 брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 не покидати приміщення і територію навчального закладу під час навчального процесу без дозволу адміністрації;
 бережно ставитися до державного, шкільного й особистого майна;
 дотримуватися правил особистої гігієни.
Стаття 22. Заборонено користування мобільними телефонами під час навчального процесу в будь-якому режимі (Користувачі мають право застосовувати мобільний телефон на території школи в позаурочний час, як сучасний засіб комунікації: здійснювати дзвінки, надсилати СМС-повідомлення, обмінюватися інформацією, слухати радіо і музику через навушники).
Пам’ятати, що відповідальність за збереження телефону лежить тільки на його власнику (батьках, законних представниках власника мобільного теефону).
Стаття 23. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
Стаття 24. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь, гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.
Стаття 25. Кожен учень має право обирати профіль навчання, мистецькі, творчі гуртки, студії за інтересами – на свій вибір.
Стаття 26. Старости класів, голови та члени комісій (міністерств) повинні дотримуватися своїх обов’язків, які встановлені педагогічною радою та адміністрацією школи, а також Статутом школи.
Стаття 27. Учні 8 – 11 класів (потижнево), на чолі з класним керівником (далі старший черговий вчитель), здійснюють чергування по школі. Черговий клас під керівництвом чергового вчителя приходить у школу о 8.00.
Чергування починається з інструктажу, де черговий вчитель визначає завдання, дає рекомендації щодо їх виконання.
Стаття 28. Обов'язки старшого чергового вчителя:
 Розставляє учнів чергового класу на пости, перевіряє наявність бейджиків, робить відповідні записи у журналі.
 Виконує всі розпорядження чергового адміністратора.
 Відповідає за налагодження дисципліни і порядку серед учнів до початку занять у вестибюлі школи.
 Контролює наявність змінного взуття та шкільної форми.
 Відповідає за дисципліну і порядок під час перерв.
 В кінці кожного дня подає звіт про чергування черговому адміністратору.
Стаття 29. Обов’язки чергових учнів:
 Слідкують за станом збереження шкільного майна, а у випадку його псування повідомляють про це класному керівнику. Якщо особа ( яка нанесла матеріальні збитки) не виявлена, то матеріальну відповідальність за них несе черговий клас.
 Контролюють прихід сторонніх людей у школу, викликають працівників школи до відвідувачів або проводжають їх у запропонований кабінет.
 Чергові надають необхідну допомогу в організації навчально-виховного процесу вчителям та адміністрації школи.
 Чергові учні організовують спільно з педагогом-організатором (вч.початкових класів-за потребою) відпочинок на перервах з учнями початкових класів.
 Протягом усього чергування класу ведеться «Журнал чергування». У журнал записуються зауваження, побажання та інше (прізвища учнів, які часто порушують дисципліну, не мають шкільної форми).
 При грубих порушеннях режиму роботи школи черговий учень інформує чергового адміністратора.
 Форма одягу чергового учня має відповідати шкільним вимогам.
 Закінчується чергування по школі о 15 год. 00 хв.
Стаття 30. Учителі мають право на:
 Забезпечення умов для своєї професійної діяльності, вдосконалення кваліфікації; педагогічну ініціативу, експериментальну роботу та поширення свого науково обґрунтованого педагогічного досвіду.
 Захист професійної честі та гідності.
 Участь в управлінні школою.
 Вільний вибір форм, методів і засобів навчання та виховання,
 Відповідні умови праці та побуту.
 Невиконання адміністративних доручень, не пов'язаних з виконанням своїх прямих обов'язків.
Стаття 31. Учитель зобов'язаний:
 Працювати чесно й добросовісно, бездоганно виконувати свої обов'язки, давати учням міцні глибокі знання.
 Дотримуватися дисципліни праці. Нести персональну відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків.
 Поважати гідність учнів та батьків.
 Систематично підвищувати свій педагогічний рівень.
 Показувати приклад у праці, побуті, поведінці, пропагувати здоровий спосіб життя, турбувати¬ся про своє власне здоров'я.
 Педагогічний склад працівників школи повинен показувати приклад учням, дотримуючись ділового стилю в своєму повсякденному одязі.
 Дотримуватися статуту школи.
Стаття 32. Батьки мають право:
 Вимагати від працівників школи шанобливого ставлення до дітей.
 Брати участь у самоврядуванні школи.
 Звертатися до органів шкільного самоврядування.
 Вимагати від дирекції школи створення умов для забезпечення повноцінного навчального про¬цесу.
Стаття 33. Батьки зобов'язані:
 Проявляти постійну турботу про своїх дітей, повагу до їхньої людської гідності.
 Піклуватися про моральне виховання дітей, виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, створювати необхідні умови для їхнього розу¬мового та фізичного розвитку.
 Придбати дітям шкільну форму до початку навчального року і робити це в разі необхідності аж до закінчення учнями школи.
 Контролювати зовнішній вигляд учнів перед виходом до школи.
 Відвідувати класні та загальношкільні бать¬ківські збори, брати участь у різних шкільних за¬ходах, допомагати школі.
 Турбуватися про здоров'я дітей, організовувати їхнє щорічне оздоровлення, залучати до посильної праці.
 Забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи.
 Батьки, які чинять перешкоди в одержанні їх¬німи дітьми освіти, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 Батьки, які сумлінно виховують своїх дітей, відзначаються школою.
Стаття 34. Батьки несуть відповідальність за:
 антипедагогічні дії щодо дітей;
 небажання створити дитині належні умови для становлення гармонійно розвиненої особистості;
 зневажливе та неетичне ставлення до осо¬бистості вчителя чи педагогічного колективу;
 ігнорування рішень шкільної та педагогічної рад, батьківського комітету класу, пов'язаних з ви¬рішенням питань навчання та виховання.
Р О З Д І Л IІI
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 35. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори та референдум.
Стаття 36. Право голосу на виборах і референдумах мають учні школи, які навчаються у 7-11 класах, а також педагогічні працівники школи.
Не мають права голосу учні, що навчаються у молодших класах, п’ятих та шостих класах.
Стаття 37. Вибори до органів Учнівського самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного чи відкритого голосування в класних колективах 7-11 класів.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
Стаття 38. Загальношкільний референдум чи позачергові вибори до органів Учнівського самоврядування та вибори Президента школи призначаються Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування або Президентом школи відповідно до їхніх повноважень, установлених цією Конституцією та Законом Учнівського самоврядування «Про вибори Президента школи».
Загальношкільний референдум чи позачергові вибори до органів Учнівського самоврядування призначаються також педагогічною радою школи, якщо Кабінет Міністрів і/або Президент школи не впоралися зі своїми повноваженнями.
Стаття 39. Виключно загальношкільним референдумом вирішуються питання про заміну Конституції школи новою.
Р О З Д І Л IV
ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИ
Стаття 40. Президент школи є головою Учнівського самоврядування і виступає від його імені, є представником законодавчої влади.
Президент школи є гарантом Конституції школи, прав і свобод людини і дитини.
Стаття 41. Президент школи обирається учнями школи на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.
Президентом школи може бути обраний учень, який досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ, користується повагою учнів, має добрі оцінки із шкільних предметів та володіє державною мовою.
Чергові вибори Президента школи проводяться в третій четвер листопада місяця другого року правління Президента. У разі дострокового припинення повноважень Президента школи вибори Президента школи проводяться в період дев'яти днів із дня припинення повноважень.
Порядок проведення виборів Президента школи встановлюється цією Конституцією та Законом Учнівського самоврядування «Про вибори Президента школи».
Стаття 42. Новообраний Президент школи вступає на пост не пізніше ніж через п'ять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги школі на урочистій лінійці.
Приведення Президента школи до присяги здійснює завуч з виховної роботи чи педагог-організатор школи.
Президент школи складає таку присягу:
"Я, (ім'я та прізвище), волею учнів обраний Президентом школи, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність школі. Зобов'язуюсь усіма своїми справами сприяти розвитку Учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між учителями та учнями школи, боронити Конституцію школи, виконувати свої обов'язки в інтересах учнів, підносити авторитет школи".
Президент школи, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.
Стаття 43. Звання Президента школи охороняється і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент школи не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Стаття 44. Президент школи:
1) виносить на розгляд Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування питання, що турбують учнів школи;
2) має право брати участь у роботі педагогічних рад;
3) ініціює зміни, що покращать навчання та дозвілля школярів;
4) має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі;
5) скликає чергові та позачергові засідання Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;
6) призначає загальношкільний референдум щодо змін Конституції школи;
7) призначає позачергові вибори до Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування у випадках, передбачених цією Конституцією;
9) не має права передавати свої повноваження іншим особам (крім випадків, котрі передбачені цією Конституцією);
10) координує діяльність класних комісій;
11) має право "вето" щодо рішень Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;
12) вносить на вибори за власним бажанням подання про кандидата на пост міністра різних міністерств;
13) вносить до Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування подання про призначення та звільнення прем’єр-міністра;
14) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування з мотивів невідповідності цій Конституції;
15) підписує нормативні акти, прийняті Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування;
16) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією школи.
Президент школи не може передавати свої повноваження іншим особам або органам, крім прем’єр-міністра Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.
Президент школи на основі та на виконання Конституції і Статуту школи видає укази і розпорядження в межах своєї компетенції, які є обов'язковими до виконання, а також може вносити поправки до Конституції.
Стаття 45. Президент школи виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента школи.
Повноваження Президента школи припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) закінчення школи.
Стаття 46. Відставка Президента школи набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на загальношкільній лінійці.
Стаття 47. Неможливість виконання Президентом школи своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування за медичним висновком.
Стаття 48. Президент школи може бути усунений з поста Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування в порядку імпічменту у разі вчинення ним шкільної зради або іншого злочину.
Питання про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.
За наявності підстав Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента школи.
Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається міністрами не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи педагогічною радою, якщо звинувачення Президента школи містять ознаки шкільної зради або іншого злочину.
Стаття 49. У разі дострокового припинення повноважень Президента школи відповідно Конституції виконання обов'язків Президента школи на період до обрання і вступу на пост нового Президента школи покладається на прем'єр-міністра Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.
Р О З Д І Л V
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 50. Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування є органом виконавчої влади.
Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування відповідальний перед Президентом школи і педагогічною радою, підконтрольний і підзвітний Президенту школи, а також Статуту школи.
Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування у своїй діяльності керується цією Конституцією, а також указами Президента, прийнятими відповідно до Конституції школи, Статутом Учнівського самоврядування.
Стаття 51. До складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування входять міністерство освіти та науки, міністерство дисципліни та порядку, міністерство культури та дозвілля, міністерство охорони здоров'я спорту і туризму, міністерство суспільно корисної діяльності, міністерство зв’язків із громадськістю, міністерство юстиції та права, міністерство праці та санітарно-господарської діяльності. Також додатково поміж міністрами обирається прем’єр-міністр. Будь-який міністр може обіймати посаду прем'єр-міністра Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.
Прем'єр-міністр Учнівського самоврядування призначається Президентом школи і має бути із числа членів Учнівського самоврядування.
Кандидатуру про призначення на пост прем'єр-міністра Учнівського самоврядування вносять Президент школи чи будь-хто зі складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.
Всі члени Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування призначаються учнями школи на класних зборах шляхом прямого голосування.
Прем'єр-міністр Учнівського самоврядування керує роботою Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування, спрямовує її на виконання своїх прямих обов’язків.
Стаття 52. Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування складає свої повноваження перед Президентом школи у випадках, передбачених цією статтею.
Прем'єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування мають право заявити Президенту школи про свою відставку.
Відставка прем'єр-міністра, прийняття Президентом школи резолюції недовіри Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування. У цих випадках здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування, який склав повноваження перед Президентом школи або відставку якого прийнято Президентом школи, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.
Стаття 53. Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування:
1) забезпечує виконання Конституції школи, актів Президента школи, планів роботи, Статуту школи;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод учня та педагога;
3) організовує і забезпечує діяльність класних комісій;
4) спрямовує і координує роботу міністерств;
5) оголошує Президенту школи імпічмент;
6) виконує державні і місцеві програми соціального та культурного розвитку, програми охорони довкілля, а також програми національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;
7) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією школи, зокрема виконує свої обов’язки до складання присяги новообраним Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування;
8) забезпечує проведення чергових та позачергових виборів Президента школи та Кабінету Міністрів;
Стаття 54. Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування у межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання, але які не повинні суперечити Конституції школи, Статуту школи та Статуту шкільного самоврядування.
Акти Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування підписує прем'єр-міністр Учнівського самоврядування.
Стаття 55. Класні комісії забезпечують:
1) виконання Конституції школи, актів Президента школи, Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування, Статуту школи;
2) дисципліну і правопорядок;
3) додержання прав і свобод учнів;
4) реалізацію поставлених завдань Президентом школи, Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування, учнівською та педагогічною радою школи.
Міністерство освіти та науки
Стаття 56. Міністерство контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів школи, збирає й систематизує матеріал про стан успішності в кожному класі.
Стаття 57. Міністерство освіти та науки організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.
Стаття 58. Міністерство залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою створення нових гуртків за інтересами.
Стаття 59. Міністерство надає допомогу вчителям в організації предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.
Стаття 60. Міністерство бере участь в облагородженні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу, обліку й збереженні обладнання, ремонті й виготовленні нових дидактичних матеріалів у шкільних умовах.
Стаття 61. Міністерство контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників учнів.
Стаття 62. Міністерство бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах.
Стаття 63. Міністерство освіти та науки разом із міністерством дисципліни та порядку веде боротьбу з пропусками уроків окремими учнями і школярами в цілому, здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань).
Стаття 64. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.
Міністерство дисципліни та порядку
Стаття 65. Міністерство надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів.
Стаття 66. Міністерство організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових шкільного парламенту, оцінює якість виконання цієї роботи.
Стаття 67. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.
Стаття 68. Міністерство призначає відповідальних за дотриманням дисципліни та порядку в школі та на її території.
Стаття 69. Міністерство вживає заходи виховного впливу до порушників дисципліни (за згодою адміністрації школи).
Стаття 70. Міністерство співпрацює з батьківським комітетом, шкільним парламентом із питань поведінки, дисципліни та порядку учнів.
Стаття 71. Разом із Радою Справедливих міністерство бере участь у регулюванні конфліктів різної категорії (учень – учень; учень – клас; учитель – учень тощо).
Стаття 72. Разом із Радою Справедливих міністерство розглядає питання порушення прав дитини батьками.
Стаття 73. Міністерство здійснює контроль за діяльністю інших міністерств.
Стаття 74. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.
Стаття 75. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, соціальним педагогом, психологом школи, педагогом-організатором.
Міністерство культури та дозвілля
Стаття 76. Міністерство керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят державного, народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та окремими учнями доручення з підготовки цих заходів.
Стаття 77. Міністерство організовує та проводить конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей і закріплення програмового матеріалу з різних предметів.
Стаття 78. Міністерство забезпечує своєчасне інформування учнів через старостат про план роботи на місяць, тиждень та можливі зміни.
Стаття 79. Міністерство організовує оформлення школи та класних кімнат.
Стаття 80. Міністерство несе відповідальність за зміст та підготовку програми художньої частини та дозвілля.
Стаття 81. Міністерство встановлює зв’язки та співпрацює з іншими навчальними закладами, кінотеатрами, клубами, Палацом молоді, Центрами дитячої та юнацької творчості, музеями та іншими позашкільними закладами освіти та культури.
Стаття 82. Міністерство домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів тощо.
Стаття 83. Міністерство вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності.
Стаття 84. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
Стаття 85. Міністерство тісно співпрацює із заступником директора з виховної роботи та педагогом-організатором.
Міністерство охорони здоров’я, спорту та туризму
Стаття 86. Робота міністерства полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів разом із вчителями фізичної культури.
Стаття 87. Міністр міністерства охорони здоров’я, спорту та туризму повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.
Стаття 88. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми).
Стаття 89. Міністерство забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей.
Стаття 90. Міністерство залучає учнів і батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у вільний від навчання й роботи час.
Стаття 91. Міністерство організовує заняття з профілактики дитячого травматизму, залучає до участі в акції «Діти на дорозі», проводить агітаційні виступи про правила дорожнього руху для молодших школярів.
Стаття 92. Міністерство активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем, проведенню тижнів, місячників пожежної безпеки, проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки.
Стаття 93. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.
Стаття 94. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогом-організатором.
Міністерство суспільно корисної діяльності
Стаття 95. Міністерство допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам Афганської війни, інвалідам.
Стаття 96. Міністерство допомагає ветеранам праці, колишнім працівникам школи, запрошує їх на різноманітні шкільні свята, вітає зі святами.
Стаття 97. Міністерство готує і проводить різноманітні благодійні акції.
Стаття 98. Міністерство співпрацює з організацією Червоного Хреста, допомагає проводити благодійні акції, збирати речі у фонд Червоного Хреста.
Стаття 99. Міністерство організовує роботу волонтерів, виявляє милосердя і здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей тощо.
Стаття 100. Контролює роботу класів з надання допомоги дітям із соціально незахищених сімей (разом із соціальним педагогом).
Стаття 101. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, виховної роботи, педагогом-організатором, соціальним педагогом, психологом школи.
Міністерство зв’язків із громадськістю
Стаття 102. Міністерство забезпечує гласність у діяльності органів Учнівського самоврядування.
Стаття 103. Міністерство розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з іншими закладами, установами та організаціями.
Стаття 104. Міністерство разом із Прес-центром розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети.
Стаття 105. Міністерство сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.
Стаття 106. Міністерство виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов’язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.
Стаття 107. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.
Міністерство юстиції та права
Стаття 108. Міністерство забезпечує захист прав та свобод учнів школи.
Стаття 109. Міністерство контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів).
Стаття 110. Міністерство пропагує умови страхування серед школярів.
Стаття 111. Міністерство піклується про молодших школярів.
Стаття 112. Міністерство разом із психологом школи проводить психологічні дослідження серед учнів.
Стаття 113. Міністерство збирає інформацію для засідань Ради профілактики щодо учнів, схильних до правопорушень, формує банк даних таких учнів.
Стаття 114. Міністерство організовує в школі правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів).
Стаття 115. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, вчителями історії та права, педагогом-організатором.
Міністерство санітарно-господарської діяльності
Стаття 116. Міністерство співпрацює з черговими класами у плані естетичного оформлення класних кімнат та кабінетів із дотриманням санітарних вимог.
Стаття 117. Міністерство перевіряє озеленення класних кімнат та відповідає за збереження зелених насаджень на шкільному подвір’ї та у коридорах школи.
Стаття 118. Міністерство створює бригади учнів для проходження трудової практики та невеликих ремонтів меблів та шкільного інвентарю.
Стаття 119. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.
Стаття 120. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.
Стаття 121. Міністерство веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.
Стаття 122. Проводить бесіди, рейди-перевірки кращого збереження підручника в класах; організовує роботу книжкових лікарень, проводить бесіди про бережливе ставлення до книги.
Стаття 123. Міністерство бере участь у всіх трудових справах школи, тісно співпрацюючи із заступником директора з господарської частини.
Стаття 124. Прем'єр-міністр Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування:
1) є єдиним представником Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;
2) контролює виконання міністрами своїх обов’язків;
3) виконує функції Президента школи у його відсутності чи усунені шляхом імпічменту;
4) проводить засідання Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;
5) забезпечує виконання Конституції школи, актів Президента школи, рішень педагогічних рад, Статуту школи;
6) забезпечує додержання прав і свобод учнів, а також дотриманням ними своїх обов’язків;
7) забезпечує реалізацію поставлених завдань Президентом школи, учнівською та педагогічною радами школи.
Стаття 125. Склад Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування обирається учнями школи строком на 2 роки.
Міністром може бути обраний учень, який досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ, має достатньо добрі оцінки із шкільних предметів.
Чергові вибори міністрів проводяться в третю п’ятницю вересня місяця. У разі дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування вибори проводяться в період дев'яти днів з дня припинення повноважень.
Порядок проведення виборів міністрів відповідає стандартам цією Конституцією.
Прес-центр
Стаття 126. Прес-цент співпрацює із усіма міністерствами та координаційними радами Учнівського самоврядування.
Стаття 127. Контролює та сприяє роботі редколегій класів.
Стаття 128. Забезпечує своєчасне інформування учнів школи про заходи, змагання та події шкільного життя.
Стаття 129. Веде облік разом із міністерством освіти та науки набраних класами балів у різноманітних моніторингах.
Стаття 130. Прес-центр займається підготовкою та виданням шкільної газети «Оригінал».
Стаття 131. Прес-центр тісно співпрацю з заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором і вчителями-філологами.
Трамплін-банк шкільних ініціатив
Стаття 132. Координаційний центр «Трамплін-банк шкільних ініціатив» має за мету допомогти учням школи, які бажають мати ділові якості і навчитися діловим творчим проектам.
Стаття 133. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе створювати клуби за інтересами: об’єднання 1-4 класів «Барвінчата», 5-7 класів «Козацька слобода».
Стаття 134. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе у збиранні інформаційно-методичного матеріалу з певної обраної справи.
Стаття 135. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе забезпечити інформацію про певний клуб за інтересами серед жителів мікрорайону.
Стаття 136. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе втілювати в життя цікаві проекти та пропозиції учнів та вчителів школи, створювати фотовиставки тощо.
Стаття 137. Трамплін-банк шкільних ініціатив тісно співпрацює з адміністрацією школи, заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором.
Р О З Д І Л VІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 138. Конституція школи не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод учня і громадянина, крім надзвичайних ситуацій.
Стаття 139. Законопроект про внесення змін до Конституції школи розглядається і затверджуються Президентом школи.
Стаття 140. Конституція школи набуває чинності з дня її прийняття.
Стаття 141. День прийняття Конституції школи є шкільним святом –
День Конституції школи 24 жовтня.
Директор ЗОШ № 30 ____________ Л.П. Раус
Голова селищної ради ____________ Г.В Мирошніченко
Голова батьківського комітету __________ Т.Б Салій
Голова Ради старшокласників,
староста правового гуртка ___________ Карина Китнюх